Algemene & Privacy Voorwaarden - #ByJohnFrieda

 1. Algemeen

 1. #BBF is geïnitieerd door John Frieda® /Guhl Ikebana Cosmetics BV, a Kao Group Company, Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, The Netherlands.

 2. Door deel te nemen aan deze contest geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.

 3. Het deelnemen aan de contest #BBF geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.

 4. Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van John Frieda® zijn uitsluitend die van de deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de contest, haar redactie, de webmaster, de internetprovider of John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV, a Kao Group Company. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Instagram geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

 5. John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV, a Kao Group Company is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname.

 6. Elke deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de contest #BBF onder toepasselijkheid van deze voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

 7. Wij behouden ons het recht voor om deelnemer onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van ons account indien de deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.

Privacy

 1. Deelnemers dragen gegevens over aan John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV.

 2. Je adres- en contactgegevens worden zonder jouw voorafgaande toestemming niet ter beschikking gesteld aan derden, deze blijven in beheer van John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV.

 3. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t deze contest tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.


 1. Deelnemers #BBF – John Frieda®

 1. Gedurende de contest zal het Instagramaccount van de deelnemer op openbaar staan.

 2. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV.

 3. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de contest #BBF, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 4. Als deelnemer van de contest #BBF houd je je ten allen tijden aan de omschreven opdracht en weerhoudt je je van onheuse, onzedelijke of negatieve uitingen over de contest of de opdrachtgevers van #BBF.

 5. De contest #BBF, John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV noch de fabrikant is je enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen.

 6. De deelnemer geeft de contest #BBF, John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV en haar deelnemende andere social media kanalen volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door haar geposte foto’s of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde content bijdragen onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV en/of ten behoeve van derden, in elektronische vorm. John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV is daarnaast gerechtigd deze content bijdragen ter beschikking te stellen/in gebruik te geven aan derden.

 7. Wij behouden ons het recht voor je bijdragen in te korten. Deelnemers van de contest #BBF mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere van de contest #BBF opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van John Frieda® / Guhl Ikebana Cosmetics BV.

 8. Wij zijn niet verplicht om de door jou ingevulde vragen, geposte foto’s of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.

 9. Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van de contest #BBF te verwijderen indien wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).

 10. Wij zijn gerechtigd om deelnemer(s) de toegang tot de contest #BBF voor onbepaalde tijd te ontzeggen indien deelnemer(s) handelen in strijd met hetgeen bepaald in deze voorwaarden.


 1. Winnaar #BBF

 1. De winnaar van #BBF wordt gekozen op basis van haar input gedurende de contest.

 2. De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

 3. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via de blogger.

 4. De winnaar gaat er mee akkoord dat haar post(s) van de contest gebruikt en bewaard zullen worden voor verschillende communicatie-uitingen nu en in de toekomst.

 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Show us your look by using #ByJohnFrieda and by tagging @JohnFrieda_NL

Word ook Elite Member van John Frieda, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meld je aan
Play video

Billie Rose

De Perfecte Vlecht en de Elle Style Awards Met John Frieda

See all videos
Play video

Mode Rosa

Gucci schoenen en John Frieda favorieten

See all videos
Play video

Dilan Sabah

How to remain healthy ashblond

See all videos
Play video

SHARON VAN BOMMEL

My hair secrets!

See all videos